top of page

City View 2021 Wolf Walk
Trang quyên góp

Walk a thon image.jpg

Check out the video of last years awesome Wolf Walk!

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ sinh viên của chúng tôi và trường học của họ bằng khoản quyên góp Wolf Walk của bạn.  

 

Tiền thu được từ đợt gây quỹ này sẽ được hưởng lợi để hỗ trợ nhu cầu công nghệ của trường.

Thanh toán có thể được thực hiện bên dưới thông qua Paypal hoặc nếu bạn không có tài khoản Paypal, bạn có thể thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của mình bằng cách vẫn chọn nút Thanh toán ngay và sau đó chọn cách bạn muốn thanh toán.

bottom of page