top of page

Quyền dân sự về dinh dưỡng của City View

Theo luật dân quyền của Liên bang và các quy định và chính sách về quyền dân sự của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), USDA, các Cơ quan, văn phòng và nhân viên cũng như các tổ chức tham gia hoặc quản lý các chương trình của USDA bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuyết tật, tuổi tác, hoặc sự trả thù hoặc trả thù đối với hoạt động dân quyền trước đây trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào do USDA tiến hành hoặc tài trợ.  

 

Những người khuyết tật cần các phương tiện liên lạc thay thế để biết thông tin về chương trình (ví dụ như chữ nổi Braille, bản in khổ lớn, băng ghi âm, Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ, v.v.), nên liên hệ với Cơ quan (Tiểu bang hoặc địa phương) nơi họ nộp đơn xin trợ cấp.  Những người bị điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật nói có thể liên hệ với USDA thông qua Dịch vụ Tiếp âm Liên bang theo số (800) 877-8339.  Ngoài ra, thông tin chương trình có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

 

Để nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử theo chương trình, hãy hoàn thành Biểu mẫu Khiếu nại về Phân biệt đối xử của Chương trình USDA , (AD-3027) được tìm thấy trực tuyến tại: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html , và tại bất kỳ văn phòng nào của USDA, hoặc viết một thư gửi đến USDA và cung cấp trong thư tất cả các thông tin được yêu cầu trong biểu mẫu. Để yêu cầu một bản sao của biểu mẫu khiếu nại, hãy gọi (866) 632-9992. Gửi biểu mẫu hoặc lá thư đã điền đầy đủ thông tin của bạn tới USDA bằng cách:

 

(1)   thư:  Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Văn phòng Trợ lý Bộ trưởng Dân quyền

1400 Đại lộ Độc lập, SW

Washington, DC 20250-9410;

 

(2)   số fax:  (202) 690-7442; hoặc

 

(3)   e-mail:  program.intake@usda.gov.

 

Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.

bottom of page