Lịch trình kết hợp

Lịch trình này dành cho thời gian học oncampus từ Thứ Hai đến Thứ Năm.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với giáo viên để biết lịch học chi tiết hơn

Hybrid class Schedule (1).jpg