top of page

Hỗ trợ nhân viên COVID

Vui lòng tải biểu mẫu xuống máy tính của bạn, điền vào và lưu bằng cách sử dụng các quy ước đặt tên sau: (Ngày) countyintakeform.pdf

Sử dụng biểu mẫu này để ghi lại tài liệu và các đề xuất hoặc mối quan tâm mà bạn có thể có.

Sử dụng biểu mẫu này để ghi lại công nghệ lớp học nào bạn sẽ cần sử dụng.  Một biểu mẫu cho mỗi mục xin vui lòng.

bottom of page