Kế hoạch hoạt động

Vào tháng 8 năm 2020, City View đã hoàn thành kế hoạch hoạt động cần thiết để mở lại các trường học một cách an toàn cho Bộ Giáo dục Oregon. Vui lòng tìm ứng dụng kế hoạch chi tiết được liên kết bên dưới.

Capture.JPG