top of page
School Supplies
Back to School with Mask
Student With Face Mask
Elbow Greeting

Mở cửa trở lại vào mùa thu năm 2021

Gia đình hướng thành phố,

Khi chúng ta bước qua mùa hè và chuẩn bị cho học sinh trở lại vào mùa thu Nhân viên của City View muốn cập nhật cho gia đình chúng ta một số điều quan trọng cần biết liên quan đến việc chúng ta trở lại trường.

Chúng tôi biết rằng thông tin về COVID đang liên tục thay đổi ở Oregon ngay bây giờ và chúng tôi sẽ làm việc siêng năng để duy trì thông tin hiện tại trên trang này liên quan đến việc trở lại trường học an toàn cho tất cả học sinh.   

Các liên kết ở phía bên là hỗ trợ để tìm hiểu thêm về những gì các trường đang làm để chuẩn bị cho học sinh cũng như các nhiệm vụ của tiểu bang đối với học sinh trở lại học trực tiếp.  

Như mọi khi, vui lòng liên hệ với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có về việc trở lại trường học cho tất cả

Xem thông tin về Hội đồng quản trị và Phụ huynh được tổ chức vào ngày 5 tháng 8 năm 2021 tại đây

bottom of page