Hỗ trợ vắc xin COVID

Để biết thông tin về các sự kiện tiêm chủng sắp tới, vui lòng xem trang web Thông tin về Thuốc chủng ngừa COVID-19 của Quận Washington, trang Thuốc chủng ngừa trên trang web của chúng tôi hoặc Lịch các Sự kiện của Quận . Để được hỗ trợ đặt lịch hoặc đến cuộc hẹn tiêm chủng, vui lòng liên hệ với  Family Outreach Liaisons tại HSD.

Covid 19