top of page

Hỗ trợ vắc xin COVID

Để biết thông tin về các sự kiện tiêm chủng sắp tới, vui lòng xem trang web Thông tin về Thuốc chủng ngừa COVID-19 của Quận Washington, trang Thuốc chủng ngừa trên trang web của chúng tôi hoặc Lịch các Sự kiện của Quận . Để được hỗ trợ đặt lịch hoặc đến cuộc hẹn tiêm chủng, vui lòng liên hệ với  Family Outreach Liaisons tại HSD.

Covid 19
bottom of page